Czasopismo

   

 

     Informacje o Czasopiśmie

     Idea

     Działy

     

line

 

 Informacje o Czasopiśmie

 

ISSN 2392-0971; e-ISSN 2543-9537

Główną stroną referencyjną czasopisma jest: www.ejournals.eu/Etnografia

 

Czasopismo “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe

z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych
i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.

Czasopismo jest rocznikiem.

Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane
w procedurze double blind-review.

 

Indeksacja w bazach danych:

  • ERIH PLUS
  • IC Journals Master List 2016 63.74
  • CEEOL
  • CEJSH
  • Google Scholar
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

 

line

 

 

 Idea

 

1.  Pismo jest nakierowane na to, co związane z badaniami terenowymi w antropologii kulturowej i dyscyplinach pokrewnych. Interesują nas teksty, które będą zdawać sprawę z doświadczeń, studiów, refleksji nad współczesną praktyką etnograficzną,
a zwłaszcza te, które kładą nacisk na cielesność oraz doświadczenie i procesualność poznania etnograficznego. Celem stawianym przed czasopismem jest łączenie współczesnej praktyki badawczej oraz refleksji nad nią z pracą teoretyczną antropologii kulturowej i dyscyplin pokrewnych.

2.  Zarówno „antropologię”, jak i „badania terenowe” rozumiemy szeroko, jako specyficzne formy życia lub bycia w świecie. Ich minimalne definicje na dziś: antropologia jako chęć poznania Innych (także nie-ludzi w badaniach posthumanistycznych i nieantropocentrycznych), badania terenowe jako interakcja
z tymi Innymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie doświadczenia i pomysły poruszające
się w tych ramach, a także na te, które je przesuwają i badają ich granice
(np. autoetnografia).

3.  Ciekawią nas pomysły na to, co i jak można poznawać w antropologiczny sposób. Etnografia jest dyscypliną, która chętnie otwiera się na nowe obszary (np. Internet),
ale też ciągle redefiniuje siebie i odkrywa nowe wymiary w dotychczasowych problemach, polach badawczych, metodach i teoriach poznania. Równe istotne są dla nas refleksje nad współcześnie pojmowaną etnografią, nad jej ograniczeniami i zaletami.

4.  Pismo jest adresowane do adeptów antropologii kulturowej/etnologii oraz innych  dyscyplin praktykujących różne formy etnografii (socjologii, pedagogiki, studiów kulturowych, historii mówionej itp.), do pracowników uniwersyteckich, doktorantów, studentów, członków organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kulturalnych i wielu innych dziedzin.

 

 

 

line

 

 

 Działy

 

DZIAŁY CZASOPISMA

 

Studia i rozprawy

 

Studia
Artykuły relacjonujące autorskie badania etnograficzne lub badania porównawcze.

Metody
Artykuły poruszające różne aspekty metodyczne i metodologiczne etnografii. Bazujące na własnych lub cudzych badaniach terenowych.

Spojrzenia
Artykuły przyglądające się epistemologicznym i teoretycznym aspektom praktykowania etnografii. Bazujące na własnych lub cudzych badaniach terenowych.

Inspiracje
Artykuły będące polskimi przekładami istotnych tekstów obcojęzycznych z zakresu etnografii i antropologii kulturowej.

 

Materiały, praktyki, głosy

 

Antropologia w sferze publicznej
Teksty naukowe relacjonujące wydarzenia sytuujące się w obszarze poza- i około-akademickim, komunikaty o projektach i inicjatywach społecznych, apele, opinie itp. Wszystko to, co służy nie tylko poznaniu, lecz także działaniom społecznym i obecności antropologii w sferze publicznej.

Kanon etnograficzny
Teksty naukowe dotyczące pozycji będących współczesnym kanonem etnograficznym, które gromadzą większość problemów badawczych z danej dziedziny i większość badaczy, którzy się daną dziedziną zajmują.

Notatki, przebłyski, impresje
Dział dla osób, które zaczynają swoją przygodę z terenem. Forma zamieszczanych tu zapisków jest zwolniona z wymogu „naukowości” i stosowania aparatu naukowego. Są to krótkie teksty dające możność wypowiedzenia swoich pierwszych skojarzeń, przeżywanych emocji, sposobów odnajdywania się wobec Innych, tłumaczenia mających miejsce sytuacji i zdarzeń.

Recenzje
Recenzje naukowe książek opartych na badaniach terenowych lub podejmujących kwestie metodyczne, metodologiczne czy epistemologiczne ważne dla praktykowania etnografii.

 

 

line